מעמדו של הסכם הגירושין בבית הדין הרבני - עו"ד טל איטקין

למרות שכיחותם, הסכמי גירושין מצויים בעין הסכסוך בין בני זוג לאחר הגירושין ותביעות רבות מוגשות לבית הדין הרבני בבקשה שיורה על ביטול ההסכם. מהו מעמדו של הסכם הגירושין ומהן העילות לביטולו? עו"ד טל איטקין, מומחית בענייני משפחה, מעמד אישי וירושה עונה על השאלות.

מהו הסכם גירושין?

החוק מאפשר לבני-זוג לנסח בטרם הגירושין הסכם במסגרתו ייקבע כיצד יחולק הרכוש המשותף לאחר הפרידה, כיצד תתנהל המשמורת על הקטינים והסדרי הראיה של ההורה שאינו משמורן עמם, מהם דמי המזונות שישולמו לקטינים, ועוד. לאחר החתימה ע"י בני הזוג, מוגש ההסכם לאישור בית הדין או הערכאה האזרחית ולאחר אישורו מקבל תוקף של פסק-דין, דבר המקשה מאוד על ביטולו, מתוך רצון להעניק יציבות להסכם הגירושין ולעודד זוגות המעוניינים להתגרש לסיים את חייהם המשותפים על דרך ההסכמה.

האם ניתן לבטל הסכם גירושין?

נוכח הרצון להעניק להסכמי הגירושין מעמד יציב, בית הדין יורה על ביטול ההסכם במקרים חריגים בלבד. ככלל, ניתן לטעון לביטול הסכם במקרים בהם נתגלה פגם בפן ההסכמי או בפן המפטי של ההסכם. על הטוען לקיומו של הפגם להוכיח כי מדובר בפגם מהותי.

באשר לפן ההסכמי, אימצו בתי הדין את עילות דיני החוזים כמצדיקות את ביטולו של ההסכם: טעות, הטעיה, אי חוקיות, או שינוי מהותי בנסיבות. הפן השיפוטי לעומת זאת, מתייחס לפגמים שנפלו במהלך הליך אישורו של ההסכם בבית המשפט או בבית הדין הרבני. עו"ד טל איטקין מדגישה, כי מרבית התביעות המוגשות לביטול הסכם גירושין מתמקדות דווקא בפן ההסכמי. יחד עם זאת, כפי שניתן לראות בפסק-הדין אשר טופל ע"י משרדנו, בתי הדין אינם ממהרים לבטל הסכם גירושין בכל פעם שנשמעת טענה להטעיה, ויש צורך בראיות כבדות משקל לשם כך.  

על פסק הדין

עסקינן בבני זוג אשר כרתו הסכם גירושין במסגרתו ויתרה האישה על כתובתה, אך חזרו לחיות יחדיו בניסיון להשכין שלום בית בטרם סודר הגט. בחלוף זמן מה, עזבה האישה את בית הצדדים לאחר שגילתה כי בעלה בוגד בה עם אחרת (לטענת הבעל, בהסכמת האישה שכן נישואיהם הסתיימו). במקביל, חתמו הצדדים על הסכם גירושין נוסף המתבסס על ההסכם הקודם. לאחר מכן, הגישה האישה תביעת גירושין במסגרתה דרשה את כתובתה וכן פיצוי על הפגיעה שנגרמה לה כתוצאה מן הבגידה.

האישה טענה בתביעתה, כי הסכם הגירושין נכנס לתוקפו מיום סידור הגט ולא קודם לכן. לפיכך לטענתה, העובדה כי ניסו להשכין שלום בית מבטלת את הסכם הגירושין הראשון שכרתו הצדדים. ביחס להסכם השני טענה האישה, כי הוטעתה ע"י הבעל וחתמה בעודה סבורה כי ההסכם אינו מכיל סעיף ויתור על כתובתה. תימוכין לטענה זו מצאה האישה בעובדה שבניגוד למקובל, בשני העמודים הראשונים של ההסכם לא מופיעה חתימתה. לטענת האישה, עובדה זו מעידה על כך שהבעל החליף את דפי ההסכם המקורי לאחר החתימה.

הבעל טען מנגד, כי ויתורה של האישה על כתובתה במסגרת הסכם הגירושין, אשר אושר ע"י בית הדין, מאיין את זכותה של האישה לכתובתה.

לאורך פסק הדין מדגישים הדיינים את מעמדו הרם של הסכם הגירושין והחשיבות שבקיומו, ואת העובדה שיש צורך בראיות משמעותיות המצדיקות את ביטולו של ההסכם. בית הדין דוחה את טענת ההטעיה וקובע כי בחינת ההסכם מלמדת על כך שהאישה ידעה והבינה כי הינה מוותרת במסגרת ההסכם על כתובתה, הגם שחתימתה חסרה בשני העמודים הראשונים להסכם. עוד קבע בית הדין, כי ככל שהתחייבה האישה שעם סידור הגט תמחל על כתובתה, עליה לעמוד בהתחייבותה זו, ואין בעובדה שחזרה בה מהתחייבותה כדי לשנותה.

הנה כי כן, נראה כי בתי הדין מעניקים להסכם הגירושין מעמד רם ואינם ממהרים להורות על ביטולו, מבהירה עוה"ד טל איטקין. לפיכך, על הצדדים להסכם לקרוא היטב את ההסכם בטרם החתימה עליו ואף להסתייע במקרה הצורך באיש מקצוע, אשר יסביר להם את תוכן ההסכם והשלכותיו.  

המאמר מוגש באדיבות טל איטקין – עו"ד גירושין בחיפה